ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΒΙΝΤΕΟ

ΗΧΟΣ

Ευρετήριο Άρθρου

Το κυνήγι
Η Γιώρς  ήταν παντρημένους μιτ Μαρίγια απου χρόνια, μα δεν τουν αριζει η δλιά του Γιώρ΄.Ούλην ντ΄μέρα ντνήβγαζει  στου καφινείου η Γιώρς κι οι χουριανοί τουν είχαν κάθι μέρα στου στόματσ. Κάποια μέρα ,βαρέθκι η Γιώρσ ντγλουσουφαϊια κι πήρει ντναπόφασ΄να αλλάξ΄ζουή του συζήτση μιτ μαρίγιατ κι ίβγαλαν ντναπόφασ΄να γιένη Γιώρσ τσιόμπανους..αγόρασι ένα κουπάδ΄πρόβατα  κι ένα΄τφέγκ κι ανιέφκι στου βνό ,η γνιάίκατ΄έκατσι στου χουριό μιτσ γουνιίτς κι τα πιδιάτς . Πέρασι η κιρός κι στου Γιώρ΄έλπι η μαρίγια ,μιτ πρώτ΄τσινάντιςς που είχαν ίβγαλαν ντναπόφασ΄πως να χτάζντι .
-γιώρς ....-μαρίγια όταν θα ακούς τφικιά να ανιβαίνς σιαπάν να σιχτάζου΄.  έτσ΄κι γιένταν  .πιρνούσι η κιρός κι του τφέγκ΄έπιζει του ρόλουτ΄.ήρτι όμως κιρός κι η Μαριγιά δεν συναντούσι του Γιώρ΄   .Η Γιώρς καταστηναχωριμένους  κι πικραμένους μήπους έπαθι κι αρρώχτσι η Μαρίγια  παραγγιέλνι του πιθιρότ να μάθ΄τα νέα  τι γίνκι κι χάθκι η γνιέκατ.
-η μαριγιά είνι καλά  τι κάν΄κι χάθκι  ντφιγκώ ξαναντφιγγώ κι δεν απλουέτι
-- Τι να σι πω μωρέ πιδιμ΄απου τότι που αρχίνσι του κυνήγ΄ ,μόλις ακούσ΄ντφιγγιά γιένιτι αέρας  γιένιτι   .
Μαίρη παπαζά